Operacja pn.: Zakup specjalistycznego środka transportu do dostaw w temperaturze kontrolowanej na potrzeby rozwoju łańcucha dostaw mająca na celu: rozwój firmy poprzez zwiększenie liczby środków transportu przeznaczonych do przewozu produktów rybackich oraz stworzenie nowych miejsc pracy do dnia złożenia ostatecznego wniosku o płatność współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach działania: „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej’, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze 2014-2020”

Przewidywane wyniki operacji: liczba przedsięwzięć polegająca na tworzeniu lub rozwijaniu łańcuchów dostaw produktów rybactwa – 1, liczba utworzonych lub utrzymanych miejsc pracy – 3, liczba zatrudnionych osób należących do grup defaworyzowanych – 3.